Půdní poměry

V celé vymezené oblasti je jednoznačně nejrozšířenějším půdním typem kambizem, někdy také označována jako hnědá lesní půda.

 Jedná se o půdy, které se vyvíjejí v mírně teplém a mírně vlhkém podnebí oceánického nebo oceánicko-kontinentálního charakteru. Kambizemě nacházíme na celém katastru vyjma nejvýše položených oblastí. Kambizemě jsou hlinitopísčité až písčitohlinité, místy kamenité.

 Podstatně méně je v oblasti zastoupen ranker. Jedná se o půdní typ, u něhož se příliš neuplatňuje zákon vertikální zonality. Je rozmístěn značně nepravidelně a jeho výskyt je vázán na příkře ukloněné svahy. Jedná se o málo vyvinutou půdu s málo mocným půdním profilem, jehož mocnost kolísá řádově v desítkách centimetrů.

Vertikální diferenciace se naopak silně projevuje u výskytů podzolů a kryptopodzolů. Tyto půdní typy jsou vázány na nejvyšší partie katastru, mimo absolutně nejvyšší polohy Lysé hory. Podzoly a kryptopodzoly se vyvíjejí především v nejvyšších horských polohách ve velmi vlhkém a chladném klimatu. Vznikají převážně pod jehličnatým, zejména smrkovým porostem, a je pro ně typický proces tzv. podzolizace, tj. intenzivní vyplavování humusových látek do nižších částí půdního profilu.

Na samotném vrcholu Lysé Hory se vyskytují litozemě, které se vyvíjejí výhradně na pevných a zpevněných horninách. Jsou to nejméně vyvinuté půdní typy v podmínkách nepříznivých půdotvorných procesů.

Na místech s vysokou hladinou spodní vody se můžeme setkat s půdami glejovými. Beskydské půdy jsou acidózní, kambizemě jsou středně až silně kyselé (5,5 – 3,5 pH), podzol je silně kyselý (4,5 – 3,5 pH).

[Vloženo: 19. 09. 2007]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |