Vodopis

Celý katastr obce je protkán sítí potoků a říček, které mají jedno společné – všechny ústí do centrální říčky Mohelnice a náleží tím k úmoří Baltského moře.

Horský tok Mohelnice pramení nedaleko západního okraje horské chatové osady Obidová, západním směrem od horské obce Visalaje ve výšce 750 m n.m. Řeka Mohelnice protéká chráněnou krajinnou oblastí Beskydy a u obce Pražmo ústí do řeky Morávky. Tok Mohelnice je dlouhý asi 15 kilometrů a po cestě přibírá několik přítoků. Říčka protéká osadou Zlatník, dále tvoří západní okraj přírodní rezervace Travný a přes Krásnou pokračuje do obce Pražmo. Jejími přítoky jsou z pravé strany Sihelský potok, Travenský potok, Medvědí potok a Tošenovský potok. Levé přítoky Mohelnice tvoří potok Slezina, Zimný potok a Jestřábí potok. Říčka Mohelnice svoji pouť končí na hranici katastru obce Raškovice a Vyšní Lhoty jako přítok řeky Morávky.


                Prudký a peřejnatý tok Mohelnice byl zdrojem častých povodní, a proto byl v 60. letech zčásti upraven kaskádami a kamennou ochranou Dříve říčka sloužila nejen k drobnému rybolovu, ale také k plavení dříví (ustalo na konci 19. století). Na řece Mohelnici je územně hájen prostor pro výhledově možné vybudování vodní nádrže Krásná s vodárenským využitím.

Celé území katastru obce je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Beskydy (CHOPAV). V tomto vodohospodářsky významném území je kromě obecného principu ochrany povrchových a podzemních vod uplatňována speciální ochrana zaměřena na ochranu vydatnosti a jakosti vodních zdrojů nejen pro současné využívání, ale především pro zajištění vhodných zdrojů vody pro využívání budoucí. Hranice chráněné oblasti přirozené akumulace vod je vymezena shodně s hranicí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Mezi základní omezení vztahující se k ochraně povrchových i podzemních vod, je zákaz zmenšování lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha.

[Vloženo: 19. 09. 2007]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |