Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy má rozlohu 1160 km2 a je největší chráněnou krajinnou oblasti České republiky. CHKO Beskydy byla vyhlášena v březnu 1973 a ochraňuje přírodu nejen v Moravskoslezských Beskydech, ale i ve Vsetínských vrších a v pohoří Javorníky.

Mezi nejvýznamnější přírodní hodnoty CHKO Beskydy patří především původní pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských druhů živočichů a rostlin. Velmi cennou složkou beskydské krajiny jsou také druhově pestré a esteticky mimořádně působivé louky a pastviny. Na celkovou pestrost krajiny a její estetickou hodnotu mělo velký vliv historické soužití člověka se zdejší přírodou. Přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy zvýrazňuje 50 maloplošných chráněných území (z čehož 3 lokality se nachází na katastru obce).

Ptačí oblast Beskydy

V rámci ochrany vzácného ptactva v EU byly vyhlášeny v rámci CHKO Beskydy dvě ptačí oblastí (Horní Vsacko a Beskydy), na jejichž území hnízdí více než 20 druhů ptáků, uvedených ve směrnicích EU. Obec Krásná je začleněna do ptačí oblasti Beskydy, kde patří z ornitologického hlediska mezi nejvýznamnější druhy strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), puštík bělavý (Strix uralensis) a datlík tříprstý (Picoides tridactylus), početné a stabilní jsou populace lejska malého (Ficedula parva), holuba doupňáka (Columba oenas), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopos martius), jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a čápa černého (Ciconia nigra).

[Vloženo: 19. 09. 2007]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |