Seznam použitých pramenů a literatur

Prameny:

Zemský archiv v Opavě,
  • fond Stabilní katastr slezský II. Vceňovací operáty, inv. č. 158, karton 97.
  • fond Sbírka matrik, Římskokatolická fara Dobrá, inv. č. 2835, sign. Fr-V-1.
Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku,
  • fond Obecná škola Krásná, školní kronika, inv. č. 1.
  • fond Obecná škola Krásná – Vyšní Mohelnice, školní kronika, inv. č. 1.
  • fond Obecná škola Krásná – Nižní Mohelnice, školní kronika, inv. č. 1.
  • fond Archiv obce Krásná, Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva, inv. č. 1, 2.

ADAMEC, T. Českoslovenští legionáři z okresu Frýdek-Místek 1914-1920. Frýdek-Místek 2000.

BARTOŠ, J.- SCHULZ, J.- TRAPL, M. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. XV. Olomouc 2000.

BOHÁČ, O.  Místopis a historie oblasti kolem horního toku Mohelnice. Informační brožura pro hotel Visalaje. s.l., s.d.

BORIS, M. Neobvyklé opevnění na Travném. Pobeskydí, 1981, č. 2, s. 44-46.

BUBÍK, M. – KREJČÍ, O. – KIRCHNER, K. Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka. Frýdek-Místek 2004.

BUZEK, L – HAVRLANT, M. – KŘÍŽ, V. Beskydy. Příroda a vztahy k Ostravské průmyslové oblasti. Ostrava 1986.

DEMEK, J (ed.) Hory a nížiny – Zeměpisná lexikon ČSR. Praha 1987.

DEMEK, J. Neživá příroda. Vlastivěda moravská, nová řada, sv. 1. Brno 1992.

DOKOUPIL, L. Důsledky hladových let v polovině 19. století pro vývoj populace Těšínských Beskyd. In: Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis 45, series C-10. Ostrava 1975, s. 59-82.

DOKOUPIL, L. Vývoj lidnatosti okresu Frýdek-Místek od konce 18. století. In: Sborník referátů 10. severomoravského demografického kolokvia. Frýdek-Místek 1993, s. 9-24.

DOKOUPIL, L.-MYŠKA, M. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 11. Ostrava 1998.

DUDA, J. Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, 11, 1950, s. 66-92.

HÁJKOVÁ, A. – HOLUŠA, O. Nová maloplošná zvláště chráněná území v Beskydském bioregionu (Česká republika). In: Práce a studie Muzea Beskyd 15, 2005, s. 207 – 216.

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. 1. díl. Praha 2006.

HUDEC, K. – KONDĚLKA, D. – NOVOTNÝ, I. Ptactvo Slezska. Opava 1966.

HUDEC, K. – NOVÁK, V. Živá příroda. Vlastivěda moravská, sv. 2. Brno 1997. 

JELÍNKOVÁ, L. Hostinské živnosti na Frýdecku (1860-1948). Diplomová práce Katedry historie Ostravské univerzity. Ostrava 2006.

KAŇOK, L. List do historie železářství na Těšínsku a do kroniky obcí Starých Hamrů, Morávky a Krásné. Těšínsko, 1976, č. 3, s. 28-31.

KNEIFEL, R. Topographie des kaiserl. königl. Antheils von Schlesien. Sv. 1., část 2.  Brünn 1804.

Kol. autorů: Těšínsko. Díl 1. Šenov u Ostravy 1997.

KORBELÁŘOVÁ, I.- PETER, V.- WAWRECZKA, H.-ŽÁČEK, R. Beskydy a Pobeskydí 1895-1939. Český Těšín 2001.

KOUŘILOVÁ, M. Frýdecké panství v urbářích pořízených urbariální komisí roku 1770. Těšínsko XLV, 2002, č. 2, s. 15-22.

KROČEK, M. Fojti na frýdeckém panství. 3. část. Těšínsko XLVI, 2003, č. 2, s. 1-10.

KRUŤA, T. Slezské nerosty a jejich literatura. Brno 1973.

MACŮREK, J. Valaši v západních Karpatech v 15.-18. století. Ostrava 1959.

Mat. (MATĚJOVÁ, A.): Plán stavby elektrické dráhy z Frýdku do Krásné v r. 1900. In: Informace Severomoravského Státního archivu v Opavě 9. Opava 1971, s. 8-9.

MENČÍK, E. Geologie Moravskoslezských Beskyd a Pobeskydské pahorkatiny. Praha 1983.

MIARKA, A. 350 let obce Krásná. Kapitolky ze života v obci 1639-1989. Morávka 1989.

MIARKA, A. Morávka kdysi a dnes. Morávka 1991.

MIARKA, A.-MUROŇ, E.: Čtení o Pražmu. s.l., s.d.

MIKOLÁŠ, J. L. Čtení z dějin Krásné. In: Studie o Těšínsku 4. Český Těšín 1976, s. 283-320.

Morávka partyzánská obec. Frýdek-Místek 1989.

Obyvatelstvo Slezska a Hlučínska v několika důležitějších směrech na základě sčítání lidu ze dne 15. února 1921 se zvláštním ohledem na předešlá sčítání lidu. Opava 1924.

PITRONOVÁ, B. Těšínské Beskydy na sklonku feudalismu. Brno 1968.

PIVNIČKOVÁ, M. Ochrana rašelinných mokřadů. AOPK ČR Praha 1997.

PRASEK, V. Rodáci z Opavska a Frýdecka. Opava 1885.

PUCHMAJROVÁ, M. Rašeliniště moravsko-slezských Beskyd. Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., tř. 2, 54: (1944)/18: 1-29.

QUITT, E. Klimatické oblasti v ČR. Brno 1971.

ROHÁČOVÁ, M. Brouci (Coleoptera) rašelinných luk v chráněných územích Obidová (Beskydský bioregion) a Vřesová stráň (Podbeskydský bioregion). Práce a studie Muzea Beskyd 15, 2005, s. 220-223.

ROTH, Z. – MATĚJKA, A. Pelosyderity Moravskoslezských Beskyd, jejich historický význam, geologický výskyt, petrografická a chemická povaha. Geotechnica, NČSAV Praha 1953, 16, s. 1 - 111.

SKALICKÝ, V. a kol. Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Pobeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Práce a studie Okresního vlastivědného muzea Frýdek-Místek 3. Frýdek-Místek 1978, s. 1 – 244.

SMAHEL, R. Beskydy. Praha 1974.

ŠILHÁN, K. Geomorfologická analýza murových akumulací v horské skupině Lyse hory v Moravskoslezských Beskydech. Diplomová práce. Ostrava 2006.

ŠKUTA, V. O starých kantorech a školách. Těšínsko, 1976, č. 1, s. 2-4.

ŠPIČKA, A. Přehled půd Těšínského Slezska. Praha 1937.

ŠRUBAŘ, J. Krásenské zamyšlení. Těšínsko, 1973, č. 1, s. 1-2.

VLČEK, V. (ed.) Vodní toky a nádrže – Zeměpisný lexikon ČSR. Praha 1984.

WEISSMANNOVÁ, H. a kol. Ostravsko. In: Mackovčin, P. – Sedláček, M. (eds): Chráněná území ČR, sv. X. AOPK ČR Praha 2004.

ŽÁČEK, R. Pobeskydí od husitství do Bílé Hory. Kulturně historický místopis (7). Frýdek-Místek 1986.

ŽÁČEK, R. Pobeskydí v letech 1618-1848. Kulturně historický místopis (9). Frýdek-Místek 1992.

60. let Frýdecké spořitelny. Frýdek 1929.

Internetové zdoje:

Matějka, K.: Mapa půdních typů. Dostupné z http://www.infodatasys.cz/lesnioblasti/default.htm

[Vloženo: 19. 09. 2007]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |