Aktuality:

Prezentace Moravskoslezského kraje

Obecní úřad Krásná tímto sděluje veřejnosti, že usnesením rady Moravskoslezského kraje č. 9/412 ze dne 18.2.2009

v aktualizovaném znění zveřejněném na webových stránkách Moravskoslezského kraje (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty.html) byla obci Krásná poskytnuta dotace z vyhlášeného dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to ve výši

372.300,- Kč

Účelem dotace je účast poskytovatele (Moravskoslezský kraj) na spolufinancování základu

dotace, který je tvořen součtem vlastního podílu na celkových uznatelných nákladech bez daně z přidané hodnoty (DPH) a celkové částky DPH, vztahující se k celkovým uznatelným nákladům projektu „Inovace hasičské zbrojnice – centra kulturního dění obce Krásná“, realizovaného v rámci PRV ČR.

Smlouva s Moravskoslezským kraje byla podepsána dne 16.7.2013.

Ing. Pavla Bohačíková

starostka


[Vloženo: 27.09.2013]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |