Historie turistiky

Až k úsvitu dějin turistiky v Beskydech, sahá historie turistiky v beskydské obci Krásná. Je tomu tak proto, že do jejího katastru patří vrchol Lysé hory a ten vždy přitahoval. Méně místní obyvatele, pro drsné podmínky. O to více turisty, kteří o vrchol Lysé hory usilovali. Přece je nejvyšší! 1328 m n. m. Jenom mlhavě se objevují zprávy o boudě na vrcholu, která zde stála od roku 1880 na paměť výstupu Albrechta Habsburského, tehdy pána této země - Těšínska. Ve vzpomínkách je zachována zpráva o návštěvě českých národovců na Lysé hoře v srpnu 1880, která existenci boudy i se správcem potvrzuje. To "český páter - turista v kněžské sutaně" Jan Evangelista Ježíšek z nedalekých Domaslovic se svými druhy putovali hřebenem Ropice k Bílému Kříži a na vrchol Lysé. Již tenkrát konstatovali, že výhled je krásný a srovnávali ho s výhledem z Radhoště. Jedním z nepříliš uznávaných kořenů turistiky byly církevní procesí. Ale procesí na vrch Prašivé v bezprostřední blízkosti Krásné, jim jistě byl. Kostelík na Prašivé byl vystavěn v době rekatolizace v roce 1640. Z širokého okolí k němu směřovali věřící - kdo tehdy nebyl?

Putovali, poznávali, viděli, zapomínali na denní starosti - časem si i uvědomovali - turistika. Ten silný "duch místa" se plně projevil později. Po dlouholetém úsilí a válečném odkladu v roce 1921, poblíž kostelíka, otevřeli turistickou chatu. První českou v této části Beskyd. A postavil jí turistický spolek Pobeskydská jednota slezská, jehož členy byli místní občané. Konec 19. století byl stále ve znamení národnostních zápasů, zejména mezi Čechy a Němci. Lze odhadnout, že Češi byli především místní a z blízkého okolí, Němci turisté z Ostravska a Těšínska z vedení rozvíjejících se fabrik, dolů a lesní personál. Těmto situace a zřízení nahrávaly. Bylo zákonité, že německý turistický spolek Beskidenverein, založený v roce 1893 ve Frýdku se první ujal výstavby turistické chaty - schutzhausu na Lysé hoře. Slavnostně byla otevřena v 21. července 1895, pojmenována po svém protektorovi Erzherzog Albrecht schutzhaus. (útulna arciknížete Albrechta). Samozřejmě údolí Krásné pocítilo, tento turistický ruch a proud, směřující na Lysou horu. Čeští obyvatelé zareagovali. Vznikem Pobeskydské jednoty slezské v roce 1910. Při 25. výročí jejího založení hodnotili: "... zakladatelé Jednoty dobře vystihli pole své působnosti. Obrátili zřetel k oné části Beskyd, která sice patří k nejkrásnějším, avšak pro nedostatečné spojení turisty opomíjeným rájem - do údolí Morávky a Mohelnice a jejich přítoků. Zavedli a v provozu udržovali dostavníkové spojení Frýdku s těmito místy.. Zřídili v hostincích pod horami své stanice a noclehárny ..., ...upravovali a značili turistické cesty." V roce 1921 přišla nejslavnější stránka jejich působení. Výstavba chaty na Prašivě. (viz výše) Soupeření o Lysou horu neustávalo. Německá chata byla zvelebována a rozšiřována. Čeští turisté si na svoji chatu postavenou opodál, museli počkat až do roku 1934 (výstavba) a 1935, kdy byla oficiálně otevřena s pozdějším názvem Bezručova chata KČST. Tragický osud obou chat je černou stránkou. Německá chata za 1. republiky přejmenovaná na Slezský dům vyhořela v roce 1972 a Bezručova chata v roce 1978. Místo nich se dnes turista občerství v chatě a bufetu, které jsou však provizoriem. Úsilí o vybudování důstojného hlavního místa turistiky v Beskydech se zatím míjí účinkem. Je až s podivem srovnání turisticky přetěžované Lysé hory s jejím sousedem Travným, který se nikdy netěšil větší turistické návštěvnosti. Dnes je to jeho výhodou, dlouhé, klidné byť náročné trasy s hlubokými lesy i dalekými výhledy. Přírodní rezervace, zóna klidu a neporušená příroda. Salaš pod vrcholem vydržela velmi dlouho. Škoda, že ne do dnešních dnů. Přitažlivý cíl turistů zmizel .... Snad ... K významným místům Krásné z hlediska turistiky patřila zejména osada včetně hostince na Zlatníku, již ve vyšší části Krásné, jako východisko k trasám na Lysou horu a do okolí. Vznikal postupně z obchodu. Významnou roli sehrálo prodlužování horské, stále stoupající silnice, údolím říčky Mohelnice - obcí Krásná až do její nejvyšší části k Visalajím. Ještě významnější roli plnil ve třicátých letech vystavěný hotel na Visalajích. Vzpomeňme jméno jeho stavitele, občana Krásné Antonína Uhra. Stal se centrem turistiky v Krásné jako nástupní místo na Lysou horu, Travný, Bílý Kříž, Gruň s prosperujícími chatami Švarná Hanka a Charbulák. Byl vždy soukromým hotelem, ale sloužil turistům a turistice a v málo změněné podobě slouží dodnes. Byl a je východiskem do nitra Beskyd na samou hranici se Slovenskem - na Bílý Kříž. Na Bílém Kříži na konci 19 století uplatnil svoje turistické touhy opět německý Beskidenverein. Od českých beskydských starousedlíků zakoupil objekty - dřevěnky a přebudoval je na útulny. Zůstaly po nich jen názvy a mizivé stopy. Beskidenheim a Josefinenheim (Josefínka) dávno zmizely, dokážeme ukázat jen místa kde stály. Je neskutečné jak se jejich okolí postupně měnilo až do dnešního stavu. Z mála dochovaného si všimnete zvoničky, která dnes stojí u Penzionu Bílý Kříž a byla sem přenesena z původního místa u dnes neexistujícího Beskidenheimu. Zvonila nesčetněkrát, při každé události na Bílém Kříži. Místo nich však na Bílém Kříži vyrostl ve dvacátých letech berghotel Weis Kreuz, posléze česká útulna Daněk a chata Sulov. Když se zaměstnanec berghotelu pan Baron rozhodl vybudovat další horský hotel - nesl jeho jméno - dotvořila se síť služeb turistům na Bílém Kříži sloužící dodnes. Jenom vezměme na vědomí, že původní hotel Baron, dnes Kysuca je za patníky na slovenské straně hranice, která v různých dobách měla různou důležitost. Blízko za hranicemi Krásné se táhne rovněž hřeben Gruně. Zásluhou hostince a útulny na Švarné Hance a horského hotelu Charbulák, byl na rozdíl od Bílého Kříže vždy českou doménou. Projevil se zde silný vliv prvního českého turistického spolku - Pohorské jednoty Radhošť (založena ve Frenštátě 1884) a Klubu českých turistů (založen 1888 v Praze, první odbory v oblasti Beskyd - 1895). Z mnoha jmen působících na Gruni nejvíce vyčnívají pobyty básníka Petra Bezruče a správcové útulny - Švarné Hanky - Andělky Píchové. Není náhodou, že je zvána "Mamulkou české turistiky na Gruni". Vraťme se do Krásné a přibližujme se dnešním dnům. Rozmach turistiky ve třicátých letech podnítil mnohé další služby turistům. Budování cest a můstků i k bočním údolím, vyznačení turistických tras k významným cílům, přitahovalo turistickou veřejnost zejména z Ostravska. Autobusová doprava započatá na konci dvacátých let se prodloužila až na Visalaje. Po 2. světové válce nastal čas výstavby rekreačních chat soukromých i podnikových. A tak je dnes těchto objektů v Krásné více, než obydlí místních občanů. Za připomenutí stojí výstavba silnice z Krásné - Papežova na vrchol Lysé hory. Provoz na ní je přísně omezen, přece přispívá k přiblížení vrcholu Lysé hory veřejnosti. Byla vybudována v roce 1970, následně i televizní věž do roku 1980. Historie turistiky v Krásné a dnešní stav rekreačních zařízení pro pobyt v létě i v zimě, pro všechny věkové kategorie a nejrůznější představy o turistice, spolu s exkluzivním horským prostředím dávají záruku kvalitního pobytu, aktivního odpočinku, poznání.

Květen 2007, Jan Sládek

[Vloženo: 19. 09. 2007]


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
| Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie |
| webdesign © 2007 IMAGE STUDIO s.r.o. |